รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา