การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา