สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 ประจำปีงบประมาณ 2566

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

 ประจำปีงบประมาณ 2565

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

       

 ประจำปีงบประมาณ 2564

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 ประจำปีงบประมาณ 2563

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเตือน ธันวาคม ๒๕๖๒

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๓

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

       - ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

       - ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา