แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

  ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันหยงบือลาเต๊ะ ซอย ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร และผนังกำแพงยาว ๒๔ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลงที่เทศบางกำหนด 

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลงที่เทศบาลกำหนด 

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์ชุมชนบ้านละหาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ามัสยิดสูแกถึงท่อเหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา