ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา