แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งสายงานที่ว่าง
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา