รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบเดือนธันวาคม

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา