รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
 รายงานแสดงผลการ ดำเนินงานรายไตรมาส ประจำเตือน ตุลาคม -มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 เทศบาลตำบลบูเก็ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ทุกสามเดือน ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปืงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา