รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รายงานผลการดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม - เดือน เมษายน ๒๕๖๔
 รายงานแสดงผลการ ดำเนินงานรายไตรมาส ประจำเตือน ตุลาคม -มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 เทศบาลตำบลบูเก็ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ทุกสามเดือน ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปืงบประมาณ ๒๕๖๓
 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา