รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา