การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา