หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ผลการพิจารณาคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศตำบลบูเก๊ะตา

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล)

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การบริทารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือน

ประกาศมาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับการสอบคัดลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐

 

หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา