นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา