การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา