แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

                     แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 -  ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 -  ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 -  ประกาศเทศบาลตำบลบูเก็ะตา เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา