ประกาศสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก็ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอจัดส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก็ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก็ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก็ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอจัดส่งประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอจัดส่งประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๖
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอจัดส่งประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา