ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา