บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา