รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ตำรงต่าแหน่งมายงานผู้บริหารที่ว่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา