การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือหนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา