ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.สูงาบาโอ๊ะ ม.2 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นาธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนกำปงเจ๊ะเด็ง ม.4 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามตามแนวถนนสูงาดูซง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลบูเก๊ะตา 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงละหาร์ หมู่ที่ 2 ต.โลจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะบึงละหาร์ (สำเนาคู่ฉบับ)หมู่ที่ 2 ต.โลจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งคลองโละจูด ม.3 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ผลการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยูเก๊ะตา ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา