ประกาศตรวจรับงานจ้าง ประจำปี 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนกำปงเจ๊ะยอ

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งคลองโละจูด 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตามแนวถนนกำปงเจ๊ะยอ ซ.4 งวด2

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาล (สวนกูแบบอยอ) ม.2 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน,ภายนอกอาคารและพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการเข้าโครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนบูเก๊ะตาตือเงาะ หมู่ที่ 2 ต.โลจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา