สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอเเนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 " โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายเเดน บริเวณสะพานข้ามเเม่นํ้าสุไหงโกลก บ้านบูเก๊ะตา อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส "

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ ปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ท่านสามารถ Download แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ได้ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ท่านผู้สนใจ สามารถ Download เอกสาร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ได้ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก ในสวนสาธารณะ(กูเเบบอยอ) ดำเนินการโดยกองช่าง