รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม - เดือน เมษายน ๒๕๖๔

รายงานแสดงผลการ ดำเนินงานรายไตรมาส ประจำเตือน ตุลาคม -มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบูเก็ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ทุกสามเดือน ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปืงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐