หน่วยงานภายใน

เขียนโดย อลิสา เจ๊ะบอสู
หมวด:

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

         แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดัชนี/ตัวชี้วัดปี 2562 ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
** กรุณาใช้ Firefox ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ **

 ข้อมูลพื้นฐาน

  O1

โครงสร้าง

 - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน

 - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงาน ภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

     โครงสร้างองค์กร

  O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

 - ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง ทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

 
     ข้อมูลผู้บริหาร

 O3

อำนาจหน้าที่

 - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

     – อำนาจหน้าที่ (คลิก)

     – สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

 - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563

     – แผนยุทธศาสตร์ (คลิก)

     – คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี

 O5  ข้อมูลการติดต่อ

 แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

     - ที่อยู่หน่วยงาน

     - หมายเลขโทรศัพท์

     - หมายเลขโทรสาร

     - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

     - แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 
 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

     – กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด (คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์