แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งสายงานที่ว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา