มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

     -  มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

     -  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     -  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

     -  มาตรการป้องกันการรับสินบน

     -  มาตรการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     -  มาตรการแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

     -  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

     -  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     -  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน