ประกาศผลการสอบสรรหาแลัเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา