ประกาศสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี ๒๕๖๖
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา