ประกาศใช้ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา