การประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจ