รายงานการประชุม ๒๕๖๒

เขียนโดย อลิสา เจ๊ะบอสู

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๑

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๖๑