โครงการฝึกอบรมเเละทัศนศึกษาดูงาน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช