โครงการกีรออาตี

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการกีรออาตี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของศาสนาและวัฒนธรรม