กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กฎหมายจัดตั้ง

 

กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา