ประกาศผู้ชนะเสนอราคากลาง ประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจูด (ต่อจากโครงการเดิมถึงสะพานถนนบายพาส) ขนาดความกว้างตามทางลาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำนักงานเทศบาล ชนิดผนังทึบ ขนาดความยาว ๑๒๖ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจ๊ะเด็ง หมูที่ ๔ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง