โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์

 

1-10 พฤษภาคม  2560 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ประจำปี 2560 โดยมีชุมชนเทศบาล 8 ชุมชน เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา