ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

    วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา นำ ผอ.กองการศึกษาและครู บุคลากร ศพด.เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรมอื่นๆ ของเด็กก่อนประถมศึกษากับคณะครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ โดย นางยัวรียะ มะมิงซี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ บุคลากร ศพด.เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ได้ไปปรับปรุงพัฒนาในการเตรียมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ ศพด.เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา เป็น ศพด.ต้นแบบตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา