เข้ารับใบประกาศเกียติคุณการประกวดการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน

   วันนี้เวลา 09.00 น. นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เข้ารับใบประกาศเกียติคุณการประกวดการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยประเมินจาก รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระบบ Dla waste ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณประชาชนทุกครัวเรือนที่ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จนทำให้เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาได้รับใบประกาศเกียรติคุณ#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน#เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา 
 
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา