นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารสถานศึกษา ศพด.เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา

         วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารสถานศึกษา ศพด.เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ซึ่งมีนายนิสุริยา นิมะ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองของเด็กเพื่อรับทราบการดำเนินงานของ ศพด.เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา และหารือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ซึ่งปกครองได้เสนอแนะ ปัญหาความต้องการสอดคล้องกับนโยบายที่นายกฯที่จะดำเนินการโดยเทศบาลฯมุ่งหมายว่าจะขับเคลื่อนให้ ศพด.เป็นต้นแบบโดยการปรับปรุงอาคาร จัดสภาพแวดล้อมการเรียนแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนมากขึ้น คุณครูจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม รักและเอาใจใส่ จนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ปกครอง

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา