ประชุมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนฯ

ประชุมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนฯ

          วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00น นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ผู้แทน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน ศพด.ทต.บูเก๊ะตา ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนฯ ซึ่งเป็นการร่วมกันคิดและวางแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมดาหลา เทศบาลตําบลบูเก๊ะตา ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.โละจูดที่ได้นำเสนอข้อมูลปัญหา สถานการณ์ด้านสุขภาพในพื้นที่ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน
สำนักงานเทศบาลบูเกะตา