กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำป้องกันปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่)

        วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำป้องกันปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่) ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้าอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านยาเสพติด และช่วงบ่ายกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำแก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมาย นายมานิต ยะแนสะแม เป็นวิทยากร

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา