การรับสมัครเลือกตั้ง

     บรรยากาศในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา