ภาพน้ำท่วม

ภาพน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา