ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

       วันที่ 3-5 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2563

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา