กิจกรรม Big cleaning

วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น.นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาล ร่วมกับ รพ สต โละจูด /อสม เทศบาล /สภ.บูเก๊ะตา /เจ้าหน้าที่ทหาร /ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค covid 19 ณ มัสยิด 4 แห่ง มัสยิดตลาดบูเก๊ะตา มัสยิดเจ๊ะยอ มัสยิดเจ๊ะเด็ง มัสยิดสูแกในเขตเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา