ประชุมสภาเทศบาลฯ

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา   นายอดุลย์  อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา   นายอดุลย์  อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  โดยมี ฝ่ายบริหาร นำโดย นายฮำแดร์  อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา