ฝึกอบรมกฎหมายฯ

วันที่  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑)

ณ ห้องประชุมดาหลา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มากขึ้น ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส  (นายสุรินทร์ อารง นิติกรชำนาญการ) ให้ความรู้ ตามหลักสูตรฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๕๐ คน

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา