หน่วยงานภายใน

    มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา