หน่วยงานภายใน

   

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

ดัชนี/ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
** กรุณาใช้ Firefox ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ **

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน

  O1

โครงสร้างการบริหารงาน

     - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน 

     - แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

     -  โครงสร้างองค์กร

  O2

ข้อมูลผู้บริหาร

    - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหาสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

     - แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

 
     - ข้อมูลผู้บริหาร

 O3

อำนาจหน้าที่

     - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

     - อำนาจหน้าที่

     - สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

     - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

     - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

     - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564

     - แผนยุทธศาสตร์

     - คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี

 O5  ข้อมูลการติดต่อ

 แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

     - ที่อยู่หน่วยงาน

     - หมายเลขโทรศัพท์

     - E-mail

     - แผนที่ตั้ง

      - ติดต่อ
 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

      - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์

  O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

     - แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

     - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564

      -  ข่าวประชาสัมพันธ์

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

O8  Q&A

      - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

      - Q&A

      - facebook

O9  Social Network

    - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

      - facebook

      - เว็บไซต์

 

 แผนดำเนินงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี

      - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

      - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ

      - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2565

     -  แผนดำเนินประจำปี

O11

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

      - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ 010

      - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

      - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

     - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

O12

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

      - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

      - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

      - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

    - แผนการดำเนินงาน

 การปฏิบัติงาน

O13

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

      - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้ นตอนการปฏิบัติอย่างไร

      - จะต้องมี อย่างน้อย 1 คู่มือ

     - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

      - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขันตอนการให้บริการ ้ หรือการติดต่ออย่างไร

      - หน่วยงานจะต้องเปิดเผย อย่างน้อย 1 คู่มือ

     - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 

      - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

     - รายงานสรุปสถิติการให้บริการ

O16

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

      - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

     - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

O17

 E–Service

      - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

      - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

     - คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

      - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย

      - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

    - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

      - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีในข้อ 018

      - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

      - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

       - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

     - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     - แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

     - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ปี พ.ศ.2565

     - แผนจัดซื้อจัดจ้าง

     - ประกาศราคากลาง

     - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

     - ประกาศตรวจรับงานจ้าง

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

     - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการตัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

     - เป็นข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลกครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

     - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

     - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

     - แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

      - แผนพัฒนาบุคลากร

      - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     - แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ 025 

     - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

     - รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

          - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

          - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

          - การพัฒนาบุคลากร 

          - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

          - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

     - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน 

       - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อ

    - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่ วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

     

     - รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลบูเก๊ะตา

     - รับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

    

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

       - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

       - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

       - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

     - รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. 2564

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์

       - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

   

      - Q&A 

      - facebook

 

 

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน

       - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

       - การประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

       - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

       - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 

       - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

       - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสูงสุด

       - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และโปร่งใส

       - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

       - กิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนออกใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบรหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต   

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

       - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

     - การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

       - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036

       - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

      - รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        - แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        - เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง

        - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

       - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 แผนป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

        - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ 

        - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

      - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

        - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตตามข้อ 039

        - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

        - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

       - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

        - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

        - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

 

      - รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

        - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

        - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ

        - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

       - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

       - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

       - แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

       - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

    - มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

    - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตฯ

 

 ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๘-๐๐๒๑ (ตอนที่ ๒) สายถนนกำปงละหาร์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร ตามเเบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๘-๐๐๒๑ (ตอนที่ ๑) สายถนนกำปงละหาร์ หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านละหาร์ ตำบลโละจูด ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานเทศบาลบูเกะตา